Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 1. Заява на ім’я голови спецради з проханням прийняти дисертацію до розгляду (у якій обов’язково зазначається, чи вперше захищається дисертація).
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Якщо здобувач змінював прізвище — потрібно подати нотаріально завірені копії документів про зміну прізвища. Якщо здобувач є громадянином іноземної держави — потрібно подати нотаріально завірений переклад документів (паспорта, диплома) українською мовою.
 4. Форма П2ДС (заповнюється у відділі кадрів за місцем роботи здобувача) — 2 примірники.
 5. Копія диплому про вищу освіту. Якщо здобувач закінчував ВНЗ у іншій державі —довідка МОН України про визнання рівня освіти. Якщо є — свідоцтво про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. У 2 примірниках.
 6. Здобувачі наукового ступеня доктора наук подають у спецраду 2 примірники автореферату кандидатської дисертації з підписом на обкладинці.
 7. Посвідчення про складені кандидатські іспити (2 примірники).
 8. Копія наказу (або витяг з нього) про зарахування до аспірантури / докторантури — 2 примірники.
 9. Витяг з протоколу засідання вченої ради про затвердження теми дисертаційного дослідження. У разі зміни назви роботи, необхідно подати витяг з протоколу засідання про зміну назви дисертації.
 10. Висновок установи, в якій було виконано дисертацію (2 примірники).
 11. Відгук наукового керівника / консультанта (2 примірники). Якщо керівників /консультантів двоє — кожен з них має подати окремий відгук.
 12. Автореферат дисертації.
 13. Впровадження (якщо є). З підписами і печатками установ, в яких вони використовуються.
 14. Ксерокопії наукових друкованих робіт, перерахованих в авторефераті (обкладинка видання, зміст, сама стаття або тези).

Завантажити перелік